Zakres usług

Wskazanie granic

Polega na odnalezieniu na podstawie istniejących dokumentów, dowodów w postaci znaków granicznych i śladów linii granicznych oraz innych miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi

Podział nieruchomosci

Służy prawidłowemu i efektywnemu wykorzystaniu potencjału całej nieruchomości, z zachowaniem wymogów:
-ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- prawa budowlanego,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami

Mapa do celów projektowch

Jest to opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji niezbednej do wykonania projektu budowlanego.

Pomiar powykonawczy

Przeprowadza się po zakończeniu budowy w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Tyczenia i pomiary sieci uzbrojenia terenu

Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem.

Wytyczenia obiektów

Służą przestrzennemu usytuowaniu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowania przewidzianego w projekcie położenia względem granic nieruchomości.

Załatwienie formalnosci do pozwolenia na budowę.

Współpracujemy z pracownią architektoniczną i załatwiamy kompleksowo wszelkie dokumenty i formalnosci potrzebne do pozwolenia na budowę.